Aktuálne z obce

obecne zastupitelstvo

S t a r o s t a o b c e H r a š n é P o z v á n k a
Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva starosta riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 29. novembra 2023 o 16,45 hod. !!!!!!! v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva starostom obce
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia ObZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Voľby hlavného kontrolóra obce Hrašné
 6. Návrh rozpočtu na rok 2024 až 2026
 7. Návrh dodatku k VZN č. 1/2022 – dodatok č.1 o dani z nehnuteľnosti
 8. Návrh VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
 9. Schválenie kroniky obce Hrašné za rok 2022
 10. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4
 11. Rôzne – aktuálne k dianiu v obci Hrašné:
 • Informácia k projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ a MŠ
 • Stiahnutie 1100 l kontajnerov z obce na triedený odpad okrem skla z dôvodu nevyužívania vrecového zberu od domu a zakladania nelegálnych skládok
 • Informácia – kontrola pripravenosti DHZO z ORHZ NMnV
 • Informácia zo stretnutia KOS s.r.o. na Starej Turej a seminár MAS – Kopaničiarsky región na Rohu v Lubine.
 • Príprava Vianočných trhov a Mikuláša (6.12.2023)

12. Termín nasledujúceho ObZ ( 20. 12 2023 alebo 17.01.2024) 13. Diskusia 14. Záver
Starosta obce Hrašné:
Mgr. Pavel Hučko

Oznámenia obecného úradu Platí pre: Celú obec  
Vytvoril: Obec Hrašné 24. 11. 2023 8:21
Prílohy k hláseniu
Pozvánka OcZ 29.11.2023.docx Zobraziť

Aplikácia pre chytré telefóny

Odporúčame stiahnuť ZADARMO do svojho mobilného telefónu aplikáciu. Budete mať vždy aktuálne informácie pri sebe.

Obec Hrašné

Telefón: +421 32/779 03 22
Mobil: +421 918 590 651
E-mail: obec@obechrasne.sk
IČ: 00311634
Adresa: Hrašné 3
916 14 Hrašné
Oficiálne stránky: https://www.obechrasne.sk/

Úradné hodiny

Pondelok: 7,00 – 11,00 l 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: 7,00 – 11,00 l 12,00 – 15,30 hod.
Streda: 7,00 – 11,00 l12,00 – 16,30 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7,00 – 11,00 l 12,00 – 14,30 hod.

Kontaktný formulár

Táto časť stránky je chránená pomocou reCAPTCHA a vzťahujú sa na ňu zásady ochrany súkromia a podmienky služby Google.
  Prosím čakajte...