Aktuálne z obce

obecne zastupitelstvo

S t a r o s t a o b c e H r a š n é

V Hrašnom dňa 30. novembra 2022

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva starosta riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční

dňa 7. decembra 2022 o 17.00 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva starostom obce.
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice.
 3. Schválenie programu zasadnutia.
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Zriadenie inventarizačnej komisie
 6. Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.4
 7. DODATOK č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrašné č. 1 / 2011 O výške príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole
 8. Rôzne – aktuálne k dianiu v obci Hrašné
 • Zimná údržba miestnych komunikácii, chodníkov, posypový materiál
 • Vianočné trhy a Mikuláš pre deti
 • Rozdelenie poslancom kalendáre vývozu odpadov pre občanov
 • Informácia o konaniach ŠSD stavebným úradom
 • Úprava ceny palivového dreva

9. Termín nasledujúceho ObZ (11. januára 2023). 10. Diskusia 11. Záver. 12. Neformálne ukončenie kalendárneho roku 2022.

Starosta obce Hrašné
Mgr. Pavel Hučko

Oznámenia obecného úradu Platí pre: Celú obec  
Vytvoril: Obec Hrašné 1. 12. 2022 11:31
Prílohy k hláseniu
Pozvánka OcZ 7.12.2022.docx Zobraziť

VÝKUP PAPIERA

V utorok 22.11.2022 sa v obci Hrašné pred obecným úradom v čase od 17:20 do 17:40 uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické výrobky.

Výkup, zber Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Obec Hrašné 18. 11. 2022 10:55

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

S t a r o s t a o b c e H r a š n é
V Hrašnom dňa 10. novembra 2022

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva starosta prvé – ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 25.11.2022 o 16,3­0 hod. v spoločenskej sále Kultúrneho domu v obci Hrašné. Program prvého – ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

 1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva starostom obce.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu, volieb do Obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného Obecného zastupiteľstva (predsedom Volebnej komisie v obci Hrašné).
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva novozvoleným starostom.
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva.
 6. Vystúpenie starostu.
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
 8. Poverenie starostom obce poslanca Obecného zastupiteľstva na zástupcu starostu obce Hrašné.
 9. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený viesť zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
 10. Zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov komisií.
 11. Určenie platu starostu obce.
 12. Návrh rozpočtu obce na roky 2023 až 2025.
 13. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2023 2025.
 14. Schválenie VZN Obce Hrašné č. 1/2022 o dani z nehnuteľností.
 15. Schválenie VZN Obce Hrašné č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 16. Schválenie VZN Obce Hrašné č. 3/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrašné.
 17. Rôzne – aktuálne potreby k dianiu v obci Hrašné.
 18. Termín nasledujúceho ObZ (7. alebo 14. decembra 2022).
 19. Diskusia a príspevky zúčastnených občanov, hostí a poslancov ObZ
 20. Záver.

  Starosta obce Hrašné
  Mgr. Pavel Hučko

Oznámenia obecného úradu Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Obec Hrašné 10. 11. 2022 11:20
Prílohy k hláseniu
Pozvánka OcZ 25.11.2022.pdf Zobraziť

Aplikácia pre chytré telefóny

Odporúčame stiahnuť ZADARMO do svojho mobilného telefónu aplikáciu. Budete mať vždy aktuálne informácie pri sebe.

Obec Hrašné

Telefón: +421 32/779 03 22
Mobil: +421 918 590 651
E-mail: obec@obechrasne.sk
IČ: 00311634
Adresa: Hrašné 3
916 14 Hrašné
Oficiálne stránky: https://www.obechrasne.sk/

Úradné hodiny

Pondelok: 7,00 – 11,00 l 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: 7,00 – 11,00 l 12,00 – 15,30 hod.
Streda: 7,00 – 11,00 l12,00 – 16,30 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7,00 – 11,00 l 12,00 – 14,30 hod.

Kontaktný formulár

Táto časť stránky je chránená pomocou reCAPTCHA a vzťahujú sa na ňu zásady ochrany súkromia a podmienky služby Google.
  Prosím čakajte...