Aktuálne z obce

obecne zastupitelstvo

S t a r o s t a o b c e H r a š n é

V Hrašnom dňa 19. januára 2023

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva starosta riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční

dňa 25. januára 2023 o 17.00 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva starostom obce
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia ObZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrašné na roky 2016 – 2022 do 31.12.2023
 6. Žiadosť Emílie Hučkovej, Hrašné 179, o odkúpenie pozemku a to 1,64m2 p.č. 9868/5 a 2,52m2 p.č. 10066/2.
 7. Rôzne – aktuálne k dianiu v obci Hrašné:
 • Fyzická kontrola zo strany PPA na zateplenie Kultúrneho domu v obci Hrašné
 • Žiadosť a riešenie stavebného povolenia na budovu Obecného úradu a Materskej škôlky – výmena strešnej krytiny, výmena vykurovacieho systému a prípravy teplej vody, výmena osvetlenia, zateplenie budovy, atď. … (stavebné konanie 7.2.2023)
 • Riešenie žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu na zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Hrašnom
 • Predaj Kuka vozu na vývoz TKO spoločnosti KOS s.r.o. Kostolné
 • Referendum – výsledky a priebeh v našej obci
 • Informácia o konaniach ŠSD stavebným úradom
 • Úprava ceny palivového dreva

8. Termín nasledujúceho ObZ ( návrh – 22. februára 2023) 9. Diskusia 10. Záver

Starosta obce Hrašné:
Mgr. Pavel Hučko

Oznámenia obecného úradu Platí pre: Celú obec  
Vytvoril: Obec Hrašné 19. 1. 2023 8:08
Prílohy k hláseniu
Pozvánka OcZ 25.1.2023.docx Zobraziť

obecne zastupitelstvo

P o z v á n k a na pracovné stretnutie poslancov obcí Hrašné a Kostolné ohľadom spoločnosti Spoločné lesy Hrašné – Kostolné s.r.o. dňa 13. januára 2023 o 17.00 hod v Kultúrnom dome v Kostolnom.
Mgr. Pavel Hučko
Starosta obce

Oznámenia obecného úradu Platí pre: Celú obec  
Vytvoril: Obec Hrašné 4. 1. 2023 14:35
Prílohy k hláseniu
Pozvánka Spoločné lesy 13.1.2023.docx Zobraziť

Aplikácia pre chytré telefóny

Odporúčame stiahnuť ZADARMO do svojho mobilného telefónu aplikáciu. Budete mať vždy aktuálne informácie pri sebe.

Obec Hrašné

Telefón: +421 32/779 03 22
Mobil: +421 918 590 651
E-mail: obec@obechrasne.sk
IČ: 00311634
Adresa: Hrašné 3
916 14 Hrašné
Oficiálne stránky: https://www.obechrasne.sk/

Úradné hodiny

Pondelok: 7,00 – 11,00 l 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: 7,00 – 11,00 l 12,00 – 15,30 hod.
Streda: 7,00 – 11,00 l12,00 – 16,30 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7,00 – 11,00 l 12,00 – 14,30 hod.

Kontaktný formulár

Táto časť stránky je chránená pomocou reCAPTCHA a vzťahujú sa na ňu zásady ochrany súkromia a podmienky služby Google.
  Prosím čakajte...