Aktuálne z obce

obecne zastupitelstvo

P o z v á n k a
Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva starosta riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 24. apríla 2024 o 17.00 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom.

 1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva starostom obce
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia ObZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2023 pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Hrašné.
 6. Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce Hrašné (DHZO Hrašné).
 7. Žiadosť Jozefa Blahu s manželkou Annou o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Hrašné p.č.: 10039/3 v k.ú. Hrašné
 8. Schválenie „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hrašné a s majetkom štátu, ktorý obec užíva.“.
 9. Zmluva o výpožičke pozemkov so „Staroturanským okrášlovacím spolkom , o.z. – cykloareál + cyklochodníky pri vodnej nádrži Dubník I.
 10. Dohoda o dočasnom užívaní pozemku pri okraji účelovej komunikácie pri KOS, s.r.o. Kostolné, počas výstavby novej technológie skládky TKO.
 11. Rôzne – aktuálne k dianiu v obci Hrašné:
 • Informácia k projektu Zníženia energetickej náročnosti budovy ObÚ a MŠ
 • Informácia k výzve – projektu Komunitné centrum na Hodulovom Vrchu.
 • Informácia k projektu a budovaniu ostrovčeka a prechodu pre chodcov v centre obce Hrašné
 • Informácia zo stretnutia sa s predstaviteľmi štátnej správy SR a ministerstva životného prostredia.
 • Stavanie mája DHZ Hrašné 30. apríla o 15,00 hod. na Hodulovom Vrchu a o 16,00 hod. pri KD v Hrašnom

12. Termín nasledujúceho ObZ ( 29.05.2024) 13. Diskusia 14. Záver

Starosta obce Hrašné
Mgr. Pavel Hučko

Oznámenia obecného úradu Platí pre: Celú obec  
Vytvoril: Obec Hrašné 19. 4. 2024 8:02
Prílohy k hláseniu
Pozvánka OcZ 24.4.2024.docx Zobraziť

ODPIS VODOMEROV

Trenčianske vodárne a kanalizácie oznamujú, že sa uskutoční odpis vodomerov nasledovne : Dňa 12.4.2024 (piatok) Hrašné, dňa 15.4.2024 (pondelok) ostatné osady patriace do obce – U Taranov, U Rumankov, U Biesov, Polákov Vrch, U Tomišov, U Malkov a U Štefíkov a dňa 16.4.2024 (utorok)Hodulov vrch a Žadovec. Žiadame vlastníkov objektov o sprístupnenie vodomerov, prípadne stav vodomeru napísať na viditelné miesto.

Opravy inžinierskych sietí, odstávky a odpočty vody, elektriny a plynu Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Obec Hrašné 11. 4. 2024 7:35

obecne zastupitelstvo

P o z v á n k a
Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva starosta riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 27. marca 2024 o 17.00 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom.

 1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva starostom obce
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia ObZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1
 6. Žiadosť Jozefa Blahu s manželkou Annou o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Hrašné p.č.: 10039/3 v k.ú. Hrašné
 7. Drobná stavba oplotenia si pozemku Roberta Schneidera v osade U Štefíkov
 8. Rôzne – aktuálne k dianiu v obci Hrašné:
 • Informácia k projektu Zníženia energetickej náročnosti budovy ObÚ a MŠ (ukončené VO aktuálne už na odbore kontroly, internet v bunkách a KD – Slovanet, Comtec – inštalácia počítač. techniky, kontajner na odpad z ObÚ a MŠ, uzamykací kontajner pri KD, prípravy a práce sťahovania ObÚ + MŠ, školská správa, hygiena…)
 • Informácia k výzve – projektu Komunitné centrum na Hodulovom Vrchu.
 • Informácia k projektu a budovaniu ostrovčeka a prechodu pre chodcov v centre obce Hrašné
 • Úprava kanála okolo miestnej komunikácie v osade U Malkov svojpomocne verejnou prácou domácich obyvateľov
 • Oprava – respektíve nové oplotenie parku pri Kultúrnom dome od hlavnej cestnej komunikácie
 • Informácia zo stretnutia sa s predstaviteľmi štátnej správy SR
 • Vytvorenie spevnenej plochy pod kontajneri na sklo 6×
 • Riešenie miestnej komunikácie v časti Hodulov Vrch (p. Hladký, p. Černáková, p. Čubanáková)
 • Informácia zo stretnutia v Trenčíne k zlepšeniu kvality ovzdušia a zmeny klímy – Hrašné zaradené do 3. rizikového stup­ňa

9. Termín nasledujúceho ObZ ( 24.04.2024) 10. Diskusia 11. Záver
Starosta obce Hrašné:
Mgr. Pavel Hučko

Oznámenia obecného úradu Platí pre: Celú obec  
Vytvoril: Obec Hrašné 23. 3. 2024 9:24
Prílohy k hláseniu
Pozvánka OcZ 27.3.2024.docx Zobraziť

VÝKUP PAPIERA

V stredu 27.03.2024 sa v obci Hrašné pred obecným úradom v čase od 17:20 do 17:40 uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické výrobky.

Výkup, zber Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Obec Hrašné 21. 3. 2024 11:46
Prílohy k hláseniu
leták výkup papiera 27.3..pdf Zobraziť

Aplikácia pre chytré telefóny

Odporúčame stiahnuť ZADARMO do svojho mobilného telefónu aplikáciu. Budete mať vždy aktuálne informácie pri sebe.

Obec Hrašné

Telefón: +421 32/779 03 22
Mobil: +421 918 590 651
E-mail: obec@obechrasne.sk
IČ: 00311634
Adresa: Hrašné 3
916 14 Hrašné
Oficiálne stránky: https://www.obechrasne.sk/

Úradné hodiny

Pondelok: 7,00 – 11,00 l 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: 7,00 – 11,00 l 12,00 – 15,30 hod.
Streda: 7,00 – 11,00 l12,00 – 16,30 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7,00 – 11,00 l 12,00 – 14,30 hod.

Kontaktný formulár

Táto časť stránky je chránená pomocou reCAPTCHA a vzťahujú sa na ňu zásady ochrany súkromia a podmienky služby Google.
  Prosím čakajte...